Physical Education

Head Mr.Harvinder Singh M.P.Ed.,NIS
Mrs.Jaswinder Kaur B.A.,B.Ed. , D.P.Ed.
Mr.Ravinder Pal B.A., D.P.Ed., NIS