Punjabi

 

Head Mrs. Gurminder Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.
Mrs.Davinder Kaur M.A.(History & Pbi),B.Ed.
Mrs. Jaswant Kaur B.A.,B.Ed., NTT
Mrs. Rajinder Kaur B.A., B.Ed.
Mrs. Amanjit Kaur M.A.(Pbi.),B.Ed.