Science

 

 

Head Mrs.Kamaljit Kaur M.Sc.(Zoology),M.Phil.,B.Ed.
Mrs.Sonia Mago M.Sc.(Phy.),B.Ed.
Mr.Harminder Jit Singh M.Sc.(Phy.),B.Ed.
Mrs. Sapna Kochher M.Sc.(Botany), B.Ed.
Mrs. Arvinder Kaur B.Sc.,M.Ed.
Mr. Maninder Bhangu M.Sc.(Chem.), B.Ed.
Mrs. Raakhee Gaba M.Sc.(Chem.), B.Ed.,NTT
Mrs. Soviet M.Sc.(Chem.), B.Ed.