Science

 

 

Head Mrs.Kamaljit Kaur M.Sc.(Zoology),M.Phil.,B.Ed.
Mrs.Sonia Mago M.Sc.(Phy.),B.Ed.
Mr.Harminder Jit Singh M.Sc.(Phy.),B.Ed.
Mrs. Sapna Kochher M.Sc.(Botany), B.Ed.
Mr. Maninder Kumar M.Sc.(Chem.), B.Ed.
Mrs. Gurleen Kaur M.Sc.(Chem.), B.Ed., Ph.D.
Mrs. Raakhee Gaba M.Sc.(Chem.), B.Ed.,NTT
Mrs. Kanika M.Sc.(CS), B.Sc.(Non.Med.),B.Ed.