Fee Detail

 

Tuition Fee  (Quarterly) 1st Child 2nd Child
NSY – UKG 6300/- 5900/-
I – V 6900/- 6500/-
VI – X 7600/- 7200/-
XI – XII 8400/- 8000/-